دنیای عاشقانه

دست نوشته هایم برای تو

میخواهی چه چیز را ثابت کنی ؟
میخواهی بگویی لجبازی فایده ای ندارد ؟
میخواهی درس عبرت دیگران شوم ؟


دیگر فایده ای ندارد
نمیخواهد تلاشی کنی
دیگر همه میدانند یه پای توبه ام می لنگد

اصلا من به جهنم
لا اقل به خاطر مُحرم کوتاه می آمدی
تو که میدانی علاقه ام بهش را
این که دیگر دروغ نبود
دیگر حج نبود که فقط مسلمان برود حاجی شود از آن حاجی ها !!

مگر نگفتی خیمه عشاق است ؟
مگر نگفتی کافر آن جا دیده ای ؟
چرا طوری میسوزانی مرا
که قید مُحرم را هم بزنم
مشکلت با من چیست که آن را هم دریغ میکنی ؟؟

آری خدایا با تو هستم ، با خود خودت
دیگر زیادی آش زندگیم را هم زده ای

سکانس آخرم زیادی هُنری و تلخ نشده است ؟

گفتن که ندارد خودت میدانی
اما میخواهی خودم اعتراف کنم باشد میگویم

تو که خود لجبازی و قهرم را بهتر میدانی
تو که خود میدانی آخرش کم میاوریم
تو که میدانی گردنم را کج میکنم و به کوی تو پناه میاورم
چرا این طور میکنی ؟

حتما باید شانه هایم لرزان شود ؟
حتما باید اشک هایم سرازیر شود ؟

باشد این هم اشک هایم
حالا می شود یواشکی به اشک هایم گوش بدهی ؟
میشود کاری کنی اینجا بمانم ؟

بمانم تا شاید گذر کند از کوچه خاطراتم

آخر میدانی
وقتی آمد خودم را مدیون اینجا دانستم
وقتی رفت خودم را دخیل اینجا کردم

خب
راستش گاهی میاید و گذر میکند
خب
شاید چشمانش به چشمانم بخورد
دلش بلرزد و بیاید ، صدایش به گوشم بخورد و آرام گیرم

اما خدایا
این ها متوجه حرف هایم نمی شوند
همه چی را با قانون دروغ خودشان می سنجند
تو خود بگو من چه کنم ؟

اینجا هم بازنده شدم
دیگر همین دیدن شاید سالی یک بار هم ندارم

خدایا
میشود تکلیف مرا با تقدیر و مصلحتت روشن کنی ؟
میشود یک بار دیگر معنایش را برایم بگویی؟

خدایا هرچه میخواهی بگویی بگو
فقط نگو رسیدن به اوج تنهایی برایم مصلحت است

باشد من راضی
بگذار بهشت برای همان علمای خودتان باشد
مرا به آنچه میخواهم برسان که
پیش خرید بهشتت در توان من نیست

خدایا
تسلیمم
خود مُهر بی دینی بر پیشانی میچسبانم

خب
شما هم خدایی کن و جوهر معرفتت را دوباره به رخ بکشان

بگذار در چهار دیواری خویش بمانم
و انتظار آمدن فرشته زمینی خویش را بکشم

 

 

 


برچسب‌ها: پست عاشقانه, پست های فیسبوکی, جدایی, خداوندا, gorize3
نوشته شده در چهارشنبه 30 مهر1393ساعت 8:33 بعد از ظهر توسط امید | |

وقتی قرار است بروی دل دل نکن. منتظر نمان. هیچ اتفاقی قرار نیست ماندگارت بکند. وقتی قرار است بروی حتماً دلشوره هایت را مرور کرده ای؛ یادگاری هایت را، بغض های پشت سرت را. یا می روی بی آنکه یادت بیاید کوچه هایی را که قدم زدیم. و باران هایی که بر سرمان بارید. و چراغ قرمز هایی که هنوز نمی دانم چرا دوستشان داشتیم. بهانه برای رفتن زیاد است این ماندن است که بهانه نمی خواهد. این ماندن است که دل می خواهد. شهامت می خواهد. عشق می خواهد. حالا هی تو بگو باید بروی.

اصلاً همه دنیا را جاده بکش. بگو که عشق به درد شعر ها می خورد. و من می ترسم از کسی که دیگر حتی شعر هم قلبش را نمی لرزاند. کسی که می داند به غیر از من کسی منتظرش نیست. اما دلش هوای پریدن دارد. وقتی قرار است بروی حتی به آینه نگاه نکن. شاید چشم های کسی که روبروی تو ایستاده منصرفت کند از رفتن. شاید نم اشکی ببینی، غباری، خیالی دور در آستانه ویران شدن. شاید نا خود آگاه در آینه لبخند بزنی و به تصویر دیر آشنای محصور در قاب بگویی: سلام. شاید هنوز روح کودکانه ات از گوشه ای سرک بکشد و نگران باشد که مبادا فراموشش کنی. تو لبخند بزن. من غربت پشت آن لبخند را خوب می شناسم. نمی گویم نرو. اصلاً مگر چیزی عوض می شود؟ فقط «والله خیر الحافظین» می خوانم و به چهار جهت فوت می کنم. حتی اگر دیگر نبینمت هر شب به خوابت می آیم تا به یادت بیاورم که بی حداحافظی رفتی.

 


برچسب‌ها: پست عاشقانه, پست های فیسبوکی, جدایی, خداحافظ, وقتی قرار است بروی
نوشته شده در جمعه 25 مهر1393ساعت 10:13 بعد از ظهر توسط امید | |

 

مـــــن می گویَــــــــــــــــــــ ـــــــم دَرد

 

                               یکـی می خوانَــــــــــــــــــد دَرد

 

                                                                یکـی می شِنــــــــــــــــَوَد دَرد

 

امــا فـــرق اسـت بیـن تمـــــام ایـن دَردهـــا

 

دَرد را بایـد کِشیــــــ ــــده باشـی

 

                       نه با قَلَمـــــــــــــوی زیبـــایـت

 

                                           بـر تَـــن بــــــوم نقـــــاشی هـا

 

نــه...!!!

 

             نه با قَلــــَم شیـــوایـَت بــر سپیــــدی ِ کاغــذ بـــی جـان دفتــر خاطـــراتـت

 

نــه...!!!

 

دَرد را بایـد با قَلَمـــــوی خستگـــــــی

 

                بـر روی بــــوم ِ شــــانـه هـای ِ دلتنگَتــــــــــــــــــ لمـــــس کـرده باشـی

 

آن گــونه که رنگــــی به جـز خاکستــری

 

                            بـر بــوم شــانـه هـایت نقــــ ـــش نَبَـنــدَد

 

و تــو ...

 

دلــت در ایـن روزهــای خاکستـــری

 

تنـگ ِ دلتنگـــــــــــــــــی هـای نارنجــی ای شَــوَد که بـرای همیشــه خاکستـــری شـد

 

دَرد را بایـد با قَلـــــَم بـــــی تفـاوتـی

 

بـر سپیـــدی ِ قلــــب شکستــه و بــــــی جانــت

 

                                                 حــــ ـــس کـرده بـاشـی

 

آن گــونه  که شعــــری به جـز غَــــم

 

                                   از سپیـــدی ِ ذهــن و قلــــب بــــــــــی جانــت نَتــــــَراوَد

 

روزهــای خاکستـــری مــــن

 

                  شعـــرهای غمگیــن مــــــــــــن

 

                             دل ِ زخمــی و چشمــان اشکـــی ِ مـــــن

 

تـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاوان روزهــایـی ست که دل داده بــــودم

 

روزهـایی که قلبـــم را

 

با رُبــان هـای قرمـــز ِعشـــــ ــــق

 

                               به دور گردنـــش حلقـــــــه می کــردم

 

روزهـایی که احســاسم را

 

با رُبــان هـای آبــی آرامـــ ــــــــش

 

                                            به چَشمــان ِ سیـــاه َش می دوختــــــــــــــــــــــم

 

روزهـایی که صداقتــــم را

 

با رُبـان های سبــز ِ دوســت داشتـن

 

                   بـر سینـــه اش سنجــاق می کــردم

 

افســــوس...

 

افسـوس برای آن روزهــــــای ِ سُـرخ و سبــز و آبـی ام که چـه آســــان رنـگ باخــت

 

بیچــاره دلـــــم ...

 

           بیچــاره عشـــــــــــق...

 

                       که تنهــا خاکستــــرش بـر جـــای مـانــــد

 

بیچــاره مـــــن ...

 

که تنهـــا سهمــم از زندگـــــی

 

                     به دوش کشیــــدن درد ِ تمــام خاطـــره هـا

و دلـــی همــواره تنگـــــــــــــــــــــــــــ و گرفتــه در ایـن روزهـــــای خاکستــــری ست


برچسب‌ها: دلنوشته های وحید, زجر جدایی, روزهای خاکستری, دلنوشته
نوشته شده در چهارشنبه 23 مهر1393ساعت 6:41 بعد از ظهر توسط وحید| |

تن ما خسته ی فرداست بیا برگردیم
خسته از حسرت و رویاست بیا برگردیم
دل ما داغ شد از سوزش صحرا آری
دل ما لایق دریاست بیا برگردیم
من و تو از تن بارانی ابر آمده ایم
خانه ی ماه که همان جاست بیا برگردیم
من و تو از تن بارانی ابر آمده ایم
خانه ی ماه که همان جاست بیا برگردیم
یک نفر از نفس افتاده و در جا مانده
شاید او بی کس و تنهاست بیا برگردیم
ما به بیراهه روانیم جلوتر نرویم
به گمانم خطر آنجاست بیا برگردیم
من و تو از تن بارانی ابر آمده ایم
خانه ی ماه که همان جاست بیا برگردیم
من و تو از تن بارانی ابر آمده ایم
خانه ی ماه که همان جاست بیا برگردیم

 

 

 

 

 

 

نمی دانم چه وردی خوانده ای بر خاطراتت که هر چه می گذرد تازه تر می شود و هرچه پیش تر میروم

پا پس نمی کشند که سرسختانه به شبهای من هجوم می آورند و بی تعبیرترین خواب ممکن می شوند

گاهی حس می کنم آنقدر زیاد دوستت دارم که هرگز کم نمی آورم در برابر این سختی های ناگذر و این

آرامش شبانه ام را مدیون لحظاتی هستم که میشد کابوس باشند اما به لطف مرور خاطراتت رویایی شدند.

کنارم بمان... کنارم بمان ُ مهتاب را به شبهای پر آشوبم برگردان و برایم از روزهایی بگو که می خواهی با یک

فنجان چای همراه دقیقه هایم باشی . تو که میدانی من با یک لبخند ساده و عطر چای به معجزه ی یک

نگاه روشن ایمان می آورم.

 


برچسب‌ها: پست عاشقانه, پست های فیسبوکی, جدایی, سعید پورسعید, بیا برگردیم
نوشته شده در دوشنبه 14 مهر1393ساعت 3:37 بعد از ظهر توسط امید | |

هوای باران همه رقم میزند

هوای دلتنگی

هوای خاطرات با تو

و

 

هوای دیوانگی من

 

93/4/13

 

 

یادمه به بار بهم گفتی تو با بقیه فرق میکنی

منم جواب دادم : ولی تو با بقیه فرقی برام نمیکنی !!!

آخه نمیدونی بقیه ای نیست تماما" تویی

Jan 18, 2013 12:35:06 AM


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, پست های عاشقانه, جدایی, باران, بغض
نوشته شده در چهارشنبه 9 مهر1393ساعت 0:48 قبل از ظهر توسط امید |

شعر در لب های توست

لب تکان بده

تا هزار شعر و غزل برایت بسازم

یا که اصلا"

چیزی نگو

بگذار من مات تو شوم

دستم بند شود

شعر را با چشمانم برایت بگویم

بنویسم

استعاره ها را تشویش

و نوشته هایم را ملامت

که چه ساده رنگ میبازد

در وصف زیبایی تو

میدانی که پاییز همین حوالیست

صدای قدم زدنهای بی رحمانه تنهایی غوغا خواهد کرد

بیا و این دفعه را شعر من را

از نوشته به شعر تبدیل کن

ای ستاره ی شبهای تنهاییم

93/6/29


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, ستاره ی شبهای تنهاییم, ·شعر در لب های توست, زیبایی تو
نوشته شده در شنبه 29 شهریور1393ساعت 11:6 بعد از ظهر توسط امید | |

تنهایی امروز

یعنی

خیال آمدن نداری

جمعه دلتنگی

جمعه نفرت انگیز

...

93/2/12


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل, ·خیال آمدن نداری, جمعه دلتنگی
نوشته شده در جمعه 21 شهریور1393ساعت 10:32 بعد از ظهر توسط امید | |

این هیاهوی نگاهت

 پشت عکس یادگاری،

رفیق  لحظه های من

بازم هوامو تر کردی

حیف این همه باران بدون تو میباره

93.6.3


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·حیف این همه باران بدون تو میباره, هیاهوی نگاهت, احساسي
نوشته شده در جمعه 14 شهریور1393ساعت 2:28 بعد از ظهر توسط امید | |

خودت قصه ام را میدانی
اینجا دل تابستان
بدون تو
رنگ خزان است
مثل خزان خواسته هایم
... دلم برات تنگ شده
93/6/6


دلم برات تنگ شده


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·دلم برات تنگ شده, بدون تو, احساسي
نوشته شده در پنجشنبه 6 شهریور1393ساعت 0:46 قبل از ظهر توسط امید |

شعر هم در نبودنت شعر نمیشود

خسته ام از این همه نوشتن

بیا تا دمی زندگی کنیم

سینه ام

عطر نفسهات رو

آرزو داره

93/2/19

بدون تو


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل · عطر نفسهات, بی تو بودن, احساسي٫ شعر هم در نبودنت شعر نمیشود
نوشته شده در چهارشنبه 29 مرداد1393ساعت 0:40 قبل از ظهر توسط امید | |

بدون باران

آوای دلتنگی

گلوگیرم میکند

زمین گیرم میکند

این بیابان تنهایی

92/1/31

 

بیابان تنهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, پست های عاشقانه, جدایی, باران, بغض
نوشته شده در سه شنبه 21 مرداد1393ساعت 0:14 قبل از ظهر توسط امید | |

 

به خدا

هوای تو

باران را قدم میزند

93/2/7

 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, باران · پست هاي عاشقانه, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در دوشنبه 9 تیر1393ساعت 11:33 بعد از ظهر توسط امید | |

 

بـــاد

        چه آســان بادبادکــــــــــــــ ِ رویـــاهـایم را

                                                          با خـود بـــُــــــــــــــــــــــــــرد

بــــاران

           چه بــی محــابا سنگـــــــــــــــــ فــرش ِ

                                                     خاطـــره هایم را شـُسـت

و ایـن بهــار

                   چه بـــی رحمـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــانه لحظــه هایم را بــارانی کـرد

دیگــر هـزار ذکــر و دعــا

                               نه می توانـــد

                               فرصـــت های ِ از دســت رفتـــــــــــه ام را برگردانــد

و نــه

ایـن " مــــن " را به مــن بـــودنش !!!

خستـــــــه ام ...

                     از حــال ِ دلــــــم

                                               از آه هــــای ِ هـر روزه ام

از نالــــه های ِ خمـــــوشم

                                از بغـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــض های ِ نشکستـــه ام

از اشکــــ هایی که گـــوشه ی چشمـم خشــک می شونــد

                                           و دیگــر بر روی ِ گونــه هایم نمی ریـزنـد

از تکــرار ِ روزهـــای ِ تکـــراری

                       از روزهــای ِ خــوبی که نمی آینـــد

                                                               از ایـن همــه بلاتکلیفـــی

سـَرگردانـــم ...

                   در ســـرابی از گذشتــه و حـــال

                                                          و آینـــده ای که مبهـــم اسـت

دلـــــــم تنگـــــــــ اسـت

                                            بـرای ِ خـــودم

                        بـرای ِ روزهــای خوشــی که بـی هیــچ دلیلـی می خندیـــدم

بـرای ِ واژه هــایی که با احسـاس مـن

                                               جـان می گرفتنـــــــــد

بـرای احســاسی که

                          قلــم می شـد در دستــانم

                                                        و می رقصیــد در دفتــر شعــرم

بـرای ِعاشقــانه هایی که می ســــرودم

و با مـــوسیقی ِ اصــوات ِ پسرانه ام

                خـط به خطـش را با صـدای ِ بلنـــد برای ِ دلــم فریـــاد می کشیــدم

بـرای ِ بـــاورهایم

                     بــــــــــــــــاورهایی که امـروز تمــامشان نابـــــود شدنـد

بـرای ِ دلــم

                که خیلــی وقــت است که تنهـــــاست

بـرای ِ روزهــای ِ جوانـــی ام

                           که هیــچ کدامشــان آن گونــه که می خـــواستم نگـذشـت

دلـــم گرفتــه اسـت

                          از دنیــا

                                         از آدم هــا

از خیــال هایی که خیــال مـانـد

                  از رویـــاهـایی که به حقیقـــت نپیــوست

                                                      از آرزوهـــایی که بـَر بــاد رفــت

از خـــودم

               از حمـــاقت های ِ احمقـــ ـ ـــانه ام

                                              از اعتمــ ـادهایی که از دسـت رفــــــــت

از " مـن " ی که مُــرد

از ایـن " مــن " ی که بیهــوده نفـس می کشــد

                    از زیستنــی که نمی خواهـَمـَش و از مرگــی که می خواهـَمـَش

خدایــا ...!

                  مـن دیگــر بریـــده ام

                                               کـــــــم آورده ام

دیگـر نه حوصلــه ی دنیــایت را دارم

                                              نه آدم هـــایت را

                                                                و نه حتـی خــودم را ...

آدم گـریــز شــده ام

                          گوشـــه نشیـن

این روزهــا دیگـر خـودم نیستــم

دیگــر از آن پسرکــــــــ مغـــرور چیـزی نمــانده است

                                            دنیــایت سخـــت بـَر مـن بی وفـــایی کـرد

از مـن پسرکی ساختــه

                               ســــــَــــرد

                                                   گوشــه گیـــر

                                                                         و بـی احســــاس

پاکـــــــــــــــ بــودن و پاکـــ مــاندن

                         مهربــان بــودن و مهربــانی کــردن

صداقـــت داشتــن و وفـــادار ماندن

                                    و انسـان بــودن و انســان گــونه زندگــی کــردن

در ایـن دنیـا تـــاوان دارد

و مـن تاوانــش را با بـــی احســـاس شدنـم

                                                  با قلــب زخمــــی ام

                                                                           پــــــــَــس دادم

خدایـــا...!

                دیگـــر بـــــَــس اسـت

                                                       تمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــامش کــن ...

 

وحید نوشت: اینم یه دل نوشته از من تقدیم شما... حتما به وبلاگ اصلی خودم هم سر بزنید.خوشحالم میکنید.

vahidpanaz.blogfa.com


برچسب‌ها: دلنوشته های وحید, نابودی یک من, زجر جدایی, دنیای عاشقانه
نوشته شده در چهارشنبه 28 خرداد1393ساعت 7:53 بعد از ظهر توسط وحید| |

 

چه زیبا معصوم میشوی

میان هم همه های شعر من


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·فاصله, جدایی, چه زیبا معصوم میشوی
نوشته شده در چهارشنبه 14 خرداد1393ساعت 6:25 بعد از ظهر توسط امید | |

من از باران ثمری جز بغض ندیدم

نبار باران

دلتنگم

گرقته ام

من عاشق بودم ...

نبار باران


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·فاصله, جدایی, نبار باران
نوشته شده در جمعه 26 اردیبهشت1393ساعت 0:56 قبل از ظهر توسط امید | |

فاصله کی از من میگیرد؟!!!!

این همه تنهایی من


************

دلم برات یه ذره شده هر جا که هستی برات از صمیم قلبم آرزوی سلامتی دارم


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·فاصله, جدایی, تنهایی من
نوشته شده در شنبه 20 اردیبهشت1393ساعت 10:47 بعد از ظهر توسط امید | |

دل از این دلبستگی بر نمی دارم

بگذار هوا همیشه

هوای بارانی تو باشد

دل از تو برنمیدارم

بگذار هوای تو باشد

بارنی که عاشقش بودی

رقص قطره های بارن را

هم قافیه با نغمه های نامت می کنم

93/2/5برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·دل از این دلبستگی بر نمی دارم, بگذار هوای تو باشد, احساسي
نوشته شده در سه شنبه 16 اردیبهشت1393ساعت 11:16 بعد از ظهر توسط امید | |

هر چند تلخ میگویی

ولی شعر هایم را به آتش نکش

این شعر ها همه

برای تو جان میگیرند،

بی تو هیام من

شعر، خاشاک یست

شعر، خزان یست

به زیر پای عابرین،

به خداوندی خدا قسم!

به قول شاعر

عشق

نام کوچک توست
برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·شعر ها همه برای تو جان میگیرند, عشق نام کوچک توست, احساسي
نوشته شده در جمعه 12 اردیبهشت1393ساعت 0:4 قبل از ظهر توسط امید | |

 بی تو بودن

 حکم ش قصاص جان من است

****

همین امروزبرچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل · قصاص جان من, بی تو بودن, احساسي
نوشته شده در سه شنبه 9 اردیبهشت1393ساعت 0:9 قبل از ظهر توسط امید | |


همین است دیگر
رد پای خاطراتت
همین حوالی
سر کوچه دلتنگی
قدم میزند

93/2/1برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در دوشنبه 1 اردیبهشت1393ساعت 11:34 بعد از ظهر توسط امید |

Design By : Mihantheme